ಹೊಸದು ಏನು?


ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಇಂ (ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿ.ಇಂ (ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 07.08.2024 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ18.05.2024.


ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು


ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ–ದಿನಾಂಕ25.01.2024ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನೈಜತಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನೈಜತಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿ) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌(ವಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ , ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್[(ವಿ) ಮತ್ತು (ಸಿವಿಲ್)] ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳುದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆನ್‌-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 272 ಸೆನೆನಿ 2013 ದಿನಾಂಕ 11.02.2021 ರಂತೆ ಕೆಲವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛಿತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ15.06.2022ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುa

.a

a

.a

a

.a

a

.a

.a

.a

.a

.a

ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ: 22.08.2023 ರ ಅದೇಶದನ್ವಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:07.10.2023


ಕೆ.ಇ.ಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಬಂಧ ಲಿಂಕ್

ದಿನಾಂಕ: 07.08.2022 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a


ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಂಕಗಳು


ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್)ಹುದ್ದೆಗಳತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ


ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ: 12.12.2023
ಕಟ್‌-ಅಫ್‌ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಎನ್.ಕೆ.ಕೆ.)
ಕಟ್‌-ಅಫ್‌ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಕೆ.ಕೆ.) ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕೆ.ಕೆ.)
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ: 22.08.2023 ರ ಅದೇಶದನ್ವಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:07.10.2023.
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಿ
ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ/ಸಿವಿಲ್) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ದಿನಾಂಕ:01.03.2023

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) (ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) (ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ) : ಕಟ್-ಆಫ಼್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.